ISY

Medezeggenschapsraad

Meebeslissen over beleid
Medezeggenschap en toezicht geven steun aan het beleid van INNOVO. Medezeggenschap is belegd bij medewerkers en ouders in de MR op school en bovenschools in de GMR. Taken en bevoegdheden zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen en het eigen medezeggenschapsreglement. Om je als organisatie verzekerd te weten van de steun van ouders en leerkrachten voor je beleid, is een intensieve dialoog noodzakelijk. De hoofdthema’s van beleid, de begroting, de uitvoering, de opbrengst en de verantwoording vormen structureel onderwerp van gesprek.
Ook aan Witheim is dus een medezeggenschapsraad verbonden. Onze MR bestaat uit drie ouder- en drie personeelsleden.
De directeur van de school bezoekt regelmatig de vergaderingen en geeft advies. De MR  is een klankbord voor de directie. 
Heb je iets te zeggen als ouder?
Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp inzake het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt, bespreekbaar maken.
Bij wet is geregeld over welke onderwerpen advies gegeven of instemming verleend moet worden. Dat kan voor alle leden gelden, maar ook voor of het personeel- of ouderdeel apart.
Het ouderdeel heeft instemmingsrecht wat betreft:
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang
  • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan - hierin staan plannen van de voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen
 In de MR van onze school hebben momenteel drie ouders en drie leerkrachten zitting.
 
Namens de ouders:     
 
Etienne Hochs, voorzitter 31 juli 2026
Jessy Lipperts, secretaris   31 juli 2024
Katja Westen  31 juli 2026
     
Namens de leerkrachten:
 
Veronique Vandenhove 31 juli 2024
Marion Merx-Habets   31 juli 2024
Birgit Moonen  31 juli 2026


Wilt u graag met de MR in contact komen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar mr.witheim@innovo.nl