ISY

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders, waarin school en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school) ontwikkeling van het kind (de leerling).
 
Ouderbetrokkenheid blijkt uit het feit dat ouders zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ze laten zien emotioneel betrokken te zijn bij het wel en wee van het kind in school, zijn of haar ontwikkeling en ook bij de leerkracht(en) en school.
Ook scheppen ouders in afstemming met school voorwaarden voor het maken van huiswerk en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Daarnaast bezoeken ze informatiebijeenkomsten en ouderavonden en tonen ze respect voor de leerkracht en de school.
Actieve ouderbetrokkenheid levert een grote bijdrage aan het leersucces van de kinderen.

Ouderbetrokkenheid heeft een breed spectrum; het kent verschillende niveaus:
  • meebeleven: ouders zijn aanwezig bij activiteiten in school
  • meedoen: ouders ondersteunen activiteiten in school, bv. bij de voorbereiding van  vieringen, het begeleiden van een sportactiviteit of excursie
  • meedenken: ouders bespreken met school zaken die zowel school als ouders belangrijk vinden; op veel scholen gebeurt  dat  in de vorm van een ouderpanel
  • meebeslissen: de medezeggenschapsraad waarin evenveel ouders als leerkrachten zitten (3) beslist mee over beleid en geeft advies aan de directie
In de komende schooljaren worden samen met de ouders verder invulling gegeven aan ouderbetrokkenheid.